سنسور رطوبت و دما RSHU

سنسور دما و رطوبت RSHU :

  • خواندن رطوبت و دما
  • رطوبت با دقت یکدهم در صد 100.0~0
  • دما با دقت یکدهم درجه 115.0~0
  • این سنسور برای اتصال به ماژول RS1EPT-H می باشد