ماژول جریان و ترانس جریان

ماژول سه کاناله برای خواندن ترانس جریان. این ماژول تولید نمی شود و بجای آن از ماژول RSCT‌ استفاده شود

ماژول سه کاناله برای خواندن ترانس جریان. این ماژول تولید نمی شود و بجای آن از ماژول RSCT‌ استفاده شود

RS3CT
ماژول چهارکاناله برای خواندن ترانس جریان

ماژول چهارکاناله برای خواندن ترانس جریان

RSCT