ماژول های PT100 RTD

ماژول PT100 تک کانال با خروجی PID برای SSR

ماژول PT100 تک کانال با خروجی PID برای SSR

RS1EPT
ماژول PT100 دو کانال با خروجی PID برای SSR

ماژول PT100 دو کانال با خروجی PID برای SSR

RS2EPT
ماژول PT100 چهار کاناله

ماژول PT100 چهار کاناله

RS4PT