ماژول و سنسور رطوبت و دما

سنسور رطوبت و دما RSHU

سنسور رطوبت و دما RSHU

RSHU
ماژول PT100 تک کانال و خواندن رطوبت و دما از سنسور RSHU

ماژول PT100 تک کانال و خواندن رطوبت و دما از سنسور RSHU

RS1EPT-H